Vyhledávač

Načítání

MENU

Výběrová řízení SZeŠ

Výběrové řízení - traktor ŠS

Zadávací dokumentace

dle  zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZVZ") v platném znění dále jen "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE" k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

 

Zadavatel

Zadavatel ve smyslu zákona:

veřejný zadavatel

Právní forma zadavatele:

příspěvková organizace

Název:

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Sídlo:

Dolní Třešňovec 17, Lanškroun, 563 22

Jednající:

Ing. David Hruška, ředitel školy

IC:

00087670

Kontaktní osoba:

Karel Tribula, ekonom školy

Tel.:

+420 725 970 196

E-mail:

tribula@szes-la.cz

 

Název zakázky:

Dodávka nového traktoru a zajištění financování

Předmět zakázky je dodání traktoru pro školní statek s požadovanými parametry a zajištění jeho splácení v 96 měsíčních splátkách.

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném řízení dle ZVZ

Údaje o uchazeči

Uchazeč je povinen vyplnit Přílohy 1a,1b a 2 této zadávací dokumentace.

Údaje o veřejné zakázce

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen ZVZ}, ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen "zakázka" nebo "zadávací řízení").

Uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu zakázky, jak to vyžaduje zadávací dokumentace.

Podáním nabídky přijímá uchazeč plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení, včetně všech dodatků. Předpokládá se, že uchazeč pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude ve všech ohledech odpovídat požadavkům zadávací dokumentace, bude to zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky.

Zadávací řízení se řídí ZVZ a souvisejícími předpisy. Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v této zadávací dokumentaci, se řídí příslušnými ustanoveními ZVZ.

Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí pro určitou osobu či podnik za příznačná, jedná se pouze o příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Vymezení předmětu plnění zakázky

Zadavatel požaduje, aby dodaný výrobek byl nový. Nesmí se jednat o použité nebo repasované zboží.

Více informací o předmětu zakázky je uvedeno v příloze č. 2 této zadávací dokumentace – Parametry traktoru

Nedílnou součástí zakázky je i zajištění financování a pojištění.

Dodavatel předloží návrh od finanční instituce na úvěr (příjemce bude škola). Úvěr bude na 96 měsíčních, pravidelných a rovnoměrných splátek, bez počáteční akontace a bez odkupu při poslední splátce.

Dodavatel rovněž předloží návrh od pojišťovací instituce na komplexní havarijní i strojní pojištění po celou dobu splácení úvěru. Toto pojištění bude vyžadovat naši spoluúčast v  max. výši 10.000 Kč.

Ekonomická výhodnost zakázky bude vyhodnocována právě z nákladů na úvěr a pojištění. Nikoliv ze samotné ceny traktoru.

 

Doba a místo plnění zakázky:

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: od 1. 1. 2018

Termín ukončení plnění zakázky: Termín ukončení plnění zakázky je do 31. 3. 2018.

 

Místem dodávky je sídlo zadavatele:

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun

 

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče a další podmínky zadavatele

Rozsah splnění kvalifikace:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v rozsahu:

  1. Základní způsobilosti dle § 74 a 75 ZVZ

  2. Profesní způsobilost dle § 77 ZVZ

Základní způsobilost dle § 74 a 75 :

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele dle § 74 ZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku a čestného prohlášení podle § 75 ZVZ, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje základní způsobilost. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Profesní způsobilost dle § 77 ZVZ:

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele dle § 77 ZVZ předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje profesní způsobilost. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si  doplňující informace o uchazeči.

Zadávací podklady

Podkladem pro vypracování nabídky je tato zadávací dokumentace a její přílohy.

Po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek je možné získat zadávací dokumentaci na stránkách školy http://www.szes-la.cz

Dodatečné informace

Žádosti o poskytnutí dodatečných informaci v souladu se ZVZ ze strany uchazečů musí být doručeny písemně na adresu zadavatele, nebo emailem na adresu tribula@szes-la.cz Telefonické dotazy nebudou akceptovány

Zadavatel bude postupovat v souladu se ZVZ.

Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové nabídky

  • Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

  • Nabídku je možné podat pouze písemně v uzavřené obálce. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem: "NEOTVÍRAT! Výběrové řízení traktor". Obálka bude dále označena názvem uchazeče včetně adresy pro doručení písemností a IČ uchazeče.

  • Nabídka bude zpracována formou vyplněných krycích listů – příloha č. 1a a příloha č. 1b. Nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Tyto krycí listy budou orazítkovány a podepsány pracovníkem oprávněným jednat za dodavatele.

  • Všechny nabídkové ceny musí být uvedeny jako ceny nejvýše přípustné, včetně dopravy a veškerých vedlejších nákladů a musí být platné až do celkového dokončeni plnění

  • Nabídka bude obsahovat i údaje od finanční instituce o úvěru. Stačí formou tiskového formuláře návrhu na úvěr, ze kterého budou zřejmé splátky, poplatky, úroková sazba (% úrokové sazby nebo odchylkou od sazby PRIBOR). Tento výpis bude orazítkován a podepsán úvěrovým pracovníkem finanční instituce.

  • Nabídka bude obsahovat i návrh na pojištění zpracovaný pojišťovací institucí s razítkem a podpisem pracovníka pojišťovny.

Doklad o splnění kvalifikace

Na prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti dle této zadávací dokumentace uchazeč napíše čestného prohlášení, které podepíše a vloží do nabídky.

Návrh smlouvy

Uchazeč do nabídky vloží podepsaný návrh smlouvy  - viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace. Tento návrh smlouvy podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče. Oprávněnost podpisu bude posuzována z výpisu z obchodního rejstříku nebo z dalších dokumentu (např. plná moc, ...).

Seznam subdodavatelů

Pokud uchazeč pro realizaci zakázky bude používat subdodavatele, povinně do nabídky vloží jejich seznam. V tomto seznamu bude uvedena identifikace jednotlivých subdodavatelů a činnosti, na kterých se budou podílet. Pokud uchazeč nebude pro plnění zakázky využívat subdodavatele, vloží do nabídky prohlášení o této skutečnosti.

Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 a v Obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 4. této zadávací dokumentace

Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná  běžet od 3. 10. 2017. Nabídky se odevzdávají v kanceláři školy, každý den do 14:00 hodin v kanceláři školy, nebo poštou. Termín pro přijímání nabídek končí 20. 10. 2017 v 11:00 hod. Všechny nabídky musí být doručeny zástupci zadavatele před skončením lhůty pro podání nabídek.

Nabídky se podávají na doručovací adrese zadavatele:

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun

Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin, poslední den lhůty do 11:00 hod. v kanceláři zadavatele.

Místo a čas otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek, tj. dne 20. 10. 2017, v 11:00 hod., v ředitelně v sídle zadavatele (Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun.

Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky zakázky v souladu se ZVZ. Uchazečům v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů.

Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení dle ZVZ.

Pokud zadavatel toto právo uplatni, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

 

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle § 114 ZZVZ ekonomická výhodnost nabídky. Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky tato dílčí kritéria:

 

  1. Celková cena po dobu splácení, tzn. 96 splátek, zahrnující splátku jistiny, úroků, všech poplatků, pojištění dle předchozích odstavců.          váha 80%

  2. Počet servisů bezplatné údržby           váha 20 %

         

Způsob hodnocení nabídek

1.  Dílčí hodnotící kritérium „ Nabídková cena“

V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocena celková cena po dobu splácení v Kč bez DPH. Jako vhodnější bude hodnocena nabídka toho účastníka, jehož cena v Kč bez DPH bude nižší oproti nabídkovým cenám ostatních účastníků. Nejvhodnější nabídka v tomto kritériu 100 bodů, ostatní nabídky obdrží body dle následujícího vzorce:

nejnižší nabídnutá cena

————————————— . 100

hodnocená nabídnutá cena

Následně bude počet bodů dosažených každým účastníkem přepočten vahou tohoto kritéria. Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa.

2.      Dílčí hodnotící kritérium „Počet servisů bezplatné údržby

V rámci dílčího hodnotícího kritéria 2 bude hodnocen dodavatelem poskytnutý počet servisů bezplatné údržby. Servis spočívá ve výměně příslušných kapalin, filtrů apod. Pro počet navrhnutých servisů se nebude fakturovat práce, cestovní výlohy ani žádné jiné náklady, kromě materiálových. Hodnota jednoho servisního zákroku je objednatelem odhadnuta na částku 10.000 Kč. Servis bude prováděn na objednání zadavatele, dle jeho potřeb a dle termínů vyplývajících ze servisních požadavků od výrobce. Dodavatelem poskytnutý počet servisů bude uveden v jednotkách.  Pro toto kritérium platí, že nejvýhodnější nabídka má maximální hodnotu kritéria a hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem čísla 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvýhodnější nabídce. Ostatní nabídky obdrží body dle následujícího vzorce:

hodnocená doba

———————————— . 100

nejdelší nabízená doba

Následně bude počet bodů dosažených každým účastníkem přepočten vahou tohoto kritéria. Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa.

V případě rovnosti bodů bude pořadí určeno pouze podle kritéria číslo 1.

 

Výsledné pořadí nabídek

Celkové pořadí bude stanoveno tím způsobem, že počet bodů v rámci každého dílčího hodnotícího kritéria bude sečten a jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejvyšším celkovým součtem bodů. V případě rovnosti bodů bude pořadí určeno pouze podle kritéria číslo 1.

Závěrečná ustanovení

Zadavatel si v souladu s § 81 odst. 4 ZVZ vyhrazuje právo u obou částí zakázky uveřejnit rozhodnutí (oznámení) o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí dle § 81 odst. 1 ZVZ na profilu zadavatele. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel si v souladu s § 76 odst. 6 ZVZ vyhrazuje právo u obou částí zakázky oznámit rozhodnutí (oznámení) o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí (oznámení) o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku ucházet.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

 

V Lanškrouně, 27. 9. 2017

 

 

Ing. David Hruška

ředitel školy

 

 

Přílohy:

Příloha č. 1a: Krycí list nabídky

Příloha č. 1b: Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Parametry traktoru

Příloha č. 3: Návrh smlouvy

Příloha č. 4: Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Dodatek ke smlouvě