Vyhledávač

Načítání

MENU

Výsledky přijímacích zkoušek

Na této stránce budeme zobrazovat aktuální stav přijímacího řízení
do 1. ročníků ve školním roce 2017/2018.

 

Aktuální počet volných míst

ke dni 31. 5. 2017 (12:00 hod.)

Studijní obor

Počet přijímaných

Počet doručených zápisových lístků

Počet volných míst

Agropodnikání

30

24

6

Veterinářství

60

58

2

 

Přehled průběhu přijímacího řízení

31. 05. 2017

Ukončení přijímání zápisových lístků (lhůta 10 pracovních dnů) po rozhodnutí o odvolání

  • Ukončeno přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

  • naplněnost tříd viz tabulka "Aktuální počet volných míst" (na této stránce výše)

17. 05. 2017

Řešení odvolání nepřijatých uchazečů – doplnění stavu za nedoručené zápisové lístky

  • Obor Agropodnikání nebude doplňován (naplní se jedna třída max. 30 žáků)

  • Obor Veterinářství bude doplněn na dvě třídy (60 žáků)

Aktualizovaná tabulka s výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků 2017/2018

změna stavu přijat / nepřijat u uchazečů, kteří podali odvolání

16. 05. 2017

Ukončení přijímání zápisových lístků (lhůta 10 pracovních dnů)

28. 04. 2017

zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení

Tabulka s výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků 2017/2018

V tabulce nejprve volte ve spodní části obor studia
   AGROPODNIKÁN   - zelená tabulka  /     VETERINÁŘSTVÍ - modrá tabulka   
a následně "svůj" řádek podle přiděleného čísla_ID

Uchazeči, kteří jsou "pod čarou" - nepřijatí z důvodu překročení kapacity oboru, si mohou podat odvolání a následně být přijati na místa uchazečů, kteří naší škole nedoručí do deseti dnů zápisový lístek.

12.+ 19. 04. 2017

Konání testů MAT + CJ přijímacího řízení.

01. 03. 2017

Ukončení přijímání přihlášek uchazečů.

31. 01. 2017

Stanovení počtu žáků, kteří budou přijati v jednotlivých studijních oborech ke studiu

ve školním roce 2017/2018 (2 TŘÍDY AGROPODNIKÁNÍ + 2 TŘÍDY VETERINÁŘSTVÍ)

a stanovení kritérií pro vyhodnocení přijímacího řízení do 1. ročníků 2017/2018


Seznam přijatých uchazečů na webových stránkách je v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon):

„(2) Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.“

Upozorňujeme, že pravidla pro odevzdávání zápisových lístků nově upravuje § 60g zák. 561/2004 Sb. (školský zákon):

„(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.“

Zápisový lístek odevzdává uchazeč pouze při přijetí do 1. ročníku denní formy vzdělávání s výjimkou nástavbového a zkráceného studia. Zápisový lístek se neodevzdává při přijímání do vyššího ročníku ani při přestupu žáka.