Vyhledávač

Načítání

MENU

Školní statek

Školní statek, Lanškroun, Dolní Třešňovec 21 (dále jen organizace) byla zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků a je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Od 1.7.2011 je tato organizece sloučena se SZeŠ pod novým názvem Střední zemědělská a veterinární škola Lanškroun.
Předmětem činnosti tohoto typu školského zařízení je zajišťování podmínek pro praktickou výuku žáků ve spolupráci s příslušnou střední školou v rámci hlavní činnosti (tj. v případě SZeŠ Lanškroun chovu HZ převážně koní), vykonávání demonstrační, propagační a poradenské činnosti pro odbornou veřejnost a ověřování vědecké a výzkumné činnosti v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., §120 o školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů.
Statutárním orgánem organizace je ředitel školy jmenovaný do funkce Radou Pardubického kraje.
Školní statek Lanškroun je účelovým zařízením zemědělské školy od jejího vzniku, tj. od roku 1945. Od té doby prošel složitým obdobím a v současné době se transformoval na zemědělskou farmu o velikosti zhruba 200 ha zemědělské půdy. Školní statek je školským zařízením, zřizovaným Pardubickým krajem.
K lepšímu využití všech svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců a za účelem dosažení zisku může organizace vykonávat tyto hospodářské činnosti: plnění výrobních úkolů zemědělské prvovýroby a dodání zboží a služeb koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vlastních výrobků silniční motorová doprava nákladní práce a služby pomocí zemědělské techniky
Do budoucna počítáme s rozšířením hospodářské činnosti na oblast produkce a obchodu s plemenným materiálem, dodáváním a zprostředkováním biotechnických služeb v zemědělství.
Vyučování probíhá ve všech střediscích školního statku. Jedná se zejména o praktickou výuku a cvičení.
Výuka je zajišťována učiteli školy, pouze u individuální a odborné praxe je zajištěn pedagogický dozor zaměstnanci školního statku ve funkci instruktorů.
Jedná se o praktické, manuální a intelektuální odborné dovednosti. Žáci se přizpůsobí provozu pracoviště a zapojí se do pracovního procesu po proškolení vedoucím praxe a pod dohledem instruktora. Důležité je dodržování BOZP. Praxe probíhá většinou 5 pracovních dnů, včetně směnného provozu.
Škola zajišťuje na školním statku 80 % potřeby praktického vyučování.


Pozitiva současného stavu

 

 1. Hospodářský výsledek v posledních devíti letech (2001-2010) byl kladný v podobě zisku.

 2. Máme vyrovnané restituce v hodnotě 24,3 mil. Kč.

 3. Třetina (cca 70 ha) pozemků je ve vlastnictví Pardubického kraje či státu.

 4. Zemědělská výroba se snížila a stavy zvířat se stabilizovaly na cca 200 VDJ.

 5. Stabilizoval se i počet zaměstnanců na 11,5 (přepočtených).

 6. Dotace na hlavní činnost z rozpočtu Pardubického kraje se blíží skutečným nákladům.

 7. V roce 2010 činil rozpočet provozních prostředků na hlavní činnost 1 947 tis. Kč.

 8. Školní statek je příjemcem dotací na zemědělskou činnost (mimo národních dotací).


Negativa a rizika současného stavu

 

 1. Nemovitý majetek (stavby, technologie) je zcela zastaralý, opotřebovaný a bude perspektivně vyžadovat značné investice a velké opravy a údržby (minimálně 25mil. Kč). Prakticky od jejich výstavby (tj. šedesátých a sedmdesátých let minulého století) nedocházelo k žádným investicím, pouze nutným opravám. V současné době probíhá rekonstrukce stáje pro mléčný a masný skot a výstavba veterinární laboratoře financovaná z ROP NUTS II SV.

 2. Stávající zemědělská výroba i se státní dotací za současné ceny (mléko, obilí) není jednoznačně rentabilní.

 3. Vyšší užitkovost, vyšší výnosy a vyšší produktivita práce vyžadují vyšší počáteční vstupy a investice, které se ale v budoucnu vrátí.

 4. Více jak 60 % půdy je pronajaté od vlastníků a organizece (zřizovatel)nemá prostředky na jejich odkoupení.

 


Ing. David Hruška, ředitel školy