Vyhledávač

Načítání

MENU

Projekty

SZeŠ Lanškroun modernizuje školu z grantů ESF

SZeŠ Lanškroun se již od roku 2000 každoročně účastní projektů z evropských programů Comenius, Norské fondy, Mládež v akci a Grundtvig. Jedná se převážně o jazykové vzdělávací projekty, kterých se účastní především naši žáci. Zdokonalují se v jazycích, poznávají partnerské země, organizují různé akce, vytváří zajímavé produkty a výstupy, v rámci kterých přispívají i oni k modernizaci školy (pořízení internetové sítě v celé budově školy, interaktivní tabule, notebooky, knihy, digitální videotechnika apod.). Dva z těchto úspěšných projektů byly vyhlášeny projekty roku 2008 a 2009 a oceněny jazykovou cenou Label.

K tomu, aby naše škola mohla modernizovat svoje vybavení i výuku ve větším měřítku, bylo však potřeba zapojit se i do projektů z ESF se spoluúčastí Pardubického kraje. Využili jsme výzvy z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a podali projektovou žádosts názvem Tvorba výukových kurzů a materiálů pro zkvalitnění výuky. Projekt úspěšně prošel schvalovacím řízením a začal být realizován v listopadu 2010. Po dobu dvaceti měsíců se do něho zapojí přibližně 430 studentů a 12 učitelů školy.

Cílem projektu je inovace a zkvalitnění výuky v jazycích, včetně českého, matematice, informačních technologiích, biologii a ekonomických předmětech. Pedagogové vytvářejí materiály, které mají podobu interaktivních pracovních listů a e-learningových modulů. Kromě probírané látky obsahují také testy a animace a slouží k výuce v hodinách i k domácí přípravě. Tyto studijní materiály jsou využívány při práci s interaktivními tabulemi a průběžně umísťovány na samostatný elektronický portál, který je určen k výuce, testování, vzájemné komunikaci mezi učiteli a studenty či k samostudiu žáků.

Získané finanční prostředky ve výši téměř 4,5 milionů korun umožnily nákup interaktivních tabulí, notebooků pro učitele, mikroskopů sloužících pro výuku biologie a správu již zmíněného elektronického portálu.

Výuka cizích jazyků nyní probíhá v moderní, špičkově zařízené digitální učebně, která je vybavena interaktivní tabulí, učitelským pracovištěm a šestnácti studentskými jednotkami, které tvoří sluchátka a počítačové sestavy. Studenti tak mohou využívat nejmodernější audio - vizuální techniku, kterou zatím vídáme převážně jen na vysokých školách.

Od realizace tohoto projektu si kromě zkvalitnění výuky slibujeme zvýšení atraktivity našich absolventů na trhu práce a věříme, že budou lépe připraveni po teoretické i praktické stránce, zlepší se jejich znalost cizích jazyků a počítačová gramotnost, která je na trhu práce klíčová.

 

V únoru 2011 byl zahájen druhý projekt s názvem Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zemědělství, který klade důraz na zvyšování odborné kvalifikace dospělých. Jeho cílem je tvorba a inovace čtyř vzdělávacích kurzů: Kurz pro výkon obecných zemědělských činností, Cvičitel v jezdectví, Inseminaci a vpravování embryí inseminační technikou u skotu, ovcí a koz, a Přípravné kurzy pro úspěšné splnění zkoušek základního výcviku jezdce a výkonnostních zkoušek.

I do těchto nových a inovovaných vzdělávacích programů byla zařazena e-learningová a interaktivní výuka, tentokrát se zaměřením na praxi. Svým moderním přístupem ke studiu usnadňuje zájemcům o další odborné vzdělávání získat nové informace a pomáhá jim tak zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Lektoři připravují skripta a pracovní materiály, které umísťují na elektronický portál. Umožňují tak dospělým zájemcům nejen „výuku na dálku“, ale využívají je i v prezenční výuce na interaktivní tabuli a jako podklady pro tvorbu studijních publikací.
Finanční částka ve výši téměř čtyř milionů je určena na tvorbu moderních vzdělávacích materiálů, pořízení, správu elektronického portálu a vybavení školícího centra ICT. Bylo zakoupeno vybavení a pomůcky, které jsou potřebné pro kvalitní průběh odborné výuky. Část grantu je pak určena k zajištění pilotážních kurzů, které proběhnou v závěru projektu.

 

V srpnu téhož roku byl zahájen třetí projekt s názvem Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy a se Střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou Chrudim.

Jeho klíčovým záměrem je podpora celoživotního vzdělávání a zvýšení kvalifikace pedagogů základních a středních škol pro výkon funkce školního koordinátora environmentálního vzdělávání. Podporuje i vznik středisek ekologické výchovy na školách a zkvalitnění vzdělávacích programů. Projekt je podpořen grantem ve výši téměř 4.5 milionů korun a umožňuje zájemcům o celoživotní vzdělávání absolvovat bezplatné kvalifikační studium pro budoucí školní koordinátory EVVO. Jeho součástí jsou semináře akreditované MŠMT, přírodovědné exkurze, odborné přednášky z oblasti životního prostředí a ekologického zemědělství.

 

Na začátku školního roku 2010 - 2011 začala SZeŠ Lanškroun realizovat projekt v rámci programu ROP NUTS II SV - Rozvoj podnikatelského prostředí s názvem: Veterinárně zemědělské centrum Lanškroun. Investice ve výši více než 16 milionů směřují do materiálně - technického vybavení učebny, laboratoře a stáje na školním statku, které budou sloužit k získávání znalostí a dovedností v moderním pojetí zemědělských a veterinárních praxí. Ze získaného grantu bude pořízena i veterinární laboratoř a nadstavba dojírny stáje pro skot, jejíž výstavba již započala.

 

Věříme, že tyto výše uvedené projekty, ale i projekty budoucí, posunou naší školu o značný krok dopředu, tak aby byla moderní a atraktivní školou, která může nabídnout zájemcům o studium kvalitní a atraktivní způsob vzdělávání. 

 

Oficiální názvy probíhajících projektů:

 

1.   Tvorba výukových kurzů a materiálů pro zkvalitnění výuky

Operační program: CZ. 1.07 Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

2.   Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zemědělství

Operační program: CZ. 1.07 Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

 

3.   Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Operační program: CZ. 1.07 Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

 

4.   Veterinárně zemědělské centrum Lanškroun

Operační program:ROP NUTS II SV   

Prioritní osa: 4.2 Rozvoj podnikatelského prostředí