Vyhledávač

Načítání

MENU

Učební plán – Veterinářství 2015

 

Učební plán

Název a adresa školy:

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

 

Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 22

Název školního vzdělávacího programu:

Veterinářství

Kód a název oboru vzdělání:

43-41-M/01 Veterinářství

Délka a forma vzdělávání:

4 roky, denní studium

Platnost vzdělávacího programu:

od 1. 9. 2015

 

směr všeobecné veterinářství

Předmět

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem hodin

 

1.

2.

3.

4.

 

A.Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

3

4

12

Anglický jazyk/ Německý jazyk1)

3

3

2

3

11

Občanská nauka

 

1

1

1

3

Dějepis

2

 

 

 

2

Matematika

3

4

3

 

10

Fyzika

2

 

 

 

2

Informační technologie

2

2

 

 

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Biologie a ekologie

3

4

 

 

7

Chemie

3

3

 

 

6

Anatomie a fyziologie zvířat

3

2

 

 

5

Výživa a dietetika zvířat*

 

 

2

2

4

Chov hospodářských zvířat*

 

2

1

3

6

Ekonomika a podnikání

 

 

2

2

4

Motorová vozidla

 

 

2

 

2

Laboratorní technika

 

 

 

1

1

Mikrobiologie a parazitologie*

 

2

 

 

2

Reprodukce zvířat*

 

 

3

2

5

Patologie

 

1

 

 

1

Hygiena a technologie potravin*

1

1

1

1

4

Chirurgie a ortopedie*

 

 

3

 

3

Nemoci zvířat*

 

 

2

4

6

Praxe*6)

1

2

2

1

6

Celkem základní

28

31

29

26

114

b) volitelné

 

 

 

 

 

Seminář z matematiky/
Seminář z anglického jazyka/
Seminář z německého jazyka **2)

 

 

2

2

4

Chov a choroby drobných zvířat

 

2

2

 

4

Psychologie/ Seminář z biologie3)

 

 

 

2

2

Účetnictví/ Seminář z chemie 4)

 

 

 

2

2

Kynologie a kosmetika zvířat

2

 

 

 

2

Základy latiny

1

 

 

 

1

Canisterapie

1

 

 

 

1

Celkem volitelné

4

2

4

6

16

Celkem povinné vyučovací předměty

32

33

33

32

130

 

Poznámky

 1. Žáci si volí podle svého dosavadního vzdělávání mezi anglickým a německým jazykem.

 2. Žáci si podle svého zájmu volí přípravu k maturitní zkoušce formou semináře z předpokládané oblasti, ze které chtějí maturovat. Ředitel školy může žákovi povolit změnu vybraného semináře.

 3. Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty psychologie, seminář z biologie. O minimálním počtu žáků v předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy.

 4. Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty účetnictví, seminář z chemie. O minimálním počtu žáků v předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy.

 5. U vybraných předmětů a zařazených cvičení se třída dělí na skupiny. O dělení třídy a počtu hodin cvičení rozhoduje ředitel školy dle možnosti a potřeb školy a platných předpisů.

 6. Praxe jsou učební (rozvrhové), odborné (blokové, prázdninové a individuální). Učební praxe jsou součástí rozvrhu hodin. Odborná bloková praxe je zařazována do výuky dle potřeb a podmínek nutných pro její realizaci. Není započítána do vyučovacích týdnů. Odbornou prázdninovou praxi budou žáci vykonávat během školních prázdnin, celkem 3 týdny za celou dobu vzdělávání. Proto bude výuka ve druhém pololetí končit týden před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku na středních školách.
  V každém ročníku žáci vykonávají 1 resp. 2 týdny odborné individuální praxe, která probíhá souběžně s výukou a nezapočítává se do celkového počtu týdnů ve školním roce (1. a 2. ročník 2 týdny, 3. a 4. ročník 1 týden).
  Tyto praxe žáci absolvují ve smluvních podnicích, na školním statku nebo dle možností i v zahraničí. Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe.
  Mimo odbornou praxi žáci vykonávají praktické činnosti i v ostatních všeobecných i odborných předmětech.

*             Předměty profilové části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje.

**           Předměty volitelné zkoušky společné části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje.

 

směr chov koní

Předmět

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem hodin

 

1.

2.

3.

4.

 

Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

3

4

12

Anglický jazyk/ Německý jazyk1)

3

3

2

3

11

Občanská nauka

 

1

1

1

3

Dějepis

2

 

 

 

2

Matematika

3

4

3

 

10

Fyzika

2

 

 

 

2

Informační technologie

2

2

 

 

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Biologie a ekologie

3

4

 

 

7

Chemie

3

3

 

 

6

Anatomie a fyziologie zvířat

3

2

 

 

5

Výživa a dietetika zvířat*

 

 

2

2

4

Chov hospodářských zvířat*

 

2

1

3

6

Ekonomika a podnikání

 

 

2

2

4

Motorová vozidla

 

 

2

 

2

Laboratorní technika

 

 

 

1

1

Mikrobiologie a parazitologie*

 

2

 

 

2

Reprodukce zvířat*

 

 

3

2

5

Patologie

 

1

 

 

1

Hygiena a technologie potravin*

1

1

1

1

4

Chirurgie a ortopedie*

 

 

3

 

3

Nemoci zvířat*

 

 

2

4

6

Praxe*5)

1

2

2

1

6

Celkem základní

28

31

29

26

114

b) volitelné

 

 

 

 

 

Seminář z matematiky/
Seminář z anglického jazyka/
Seminář z německého jazyka **2)

 

 

2

2

4

Chov koní/ Účetnictví/
Seminář z chemie/
Seminář z biologie 3)

 

 

 

2

2

Jezdectví 4)

3

3

3

 

9

Základy latiny

1

 

 

 

1

Teorie jízdy

1

 

 

 

1

Celkem volitelné

5

3

5

4

17

Celkem povinné vyučovací předměty

33

34

34

30

131

 

Poznámky

 1. Žáci si volí podle svého dosavadního vzdělávání mezi anglickým a německým jazykem

 2. Žáci si podle svého zájmu volí přípravu k maturitní zkoušce formou semináře z předpokládané oblasti, ze které chtějí maturovat. Ředitel školy může žákovi povolit změnu vybraného semináře

 3. Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty chov koní, účetnictví, seminář z chemie, seminář z biologie. O minimálním počtu žáků v předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy.

 4. Jezdectví je součástí učební praxe. Hodnoceno bude odděleně od zbývající učební praxe.

 5. Praxe jsou učební (rozvrhové), odborné (blokové, prázdninové a individuální). Učební praxe jsou součástí rozvrhu hodin. Odborná bloková praxe je zařazována do výuky dle potřeb a podmínek nutných pro její realizaci. Není započítána do vyučovacích týdnů. Odbornou prázdninovou praxi budou žáci vykonávat během školních prázdnin, celkem 3 týdny za celou dobu vzdělávání. Proto bude výuka ve druhém pololetí končit týden před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku na středních školách.
  V každém ročníku žáci vykonávají 1 resp. 2 týdny odborné individuální praxe, která probíhá souběžně s výukou a nezapočítává se celkového počtu týdnů ve školním roce (1. a 2. ročník 2 týdny, 3. a 4. ročník 1 týden).
  Tyto praxe žáci absolvují ve smluvních podnicích, na školním statku nebo dle možností i v zahraničí.
  Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe.
  Mimo odbornou praxi žáci vykonávají praktické činnosti i v ostatních všeobecných i odborných předmětech.

 6. U vybraných předmětů a zařazených cvičení se třída dělí na skupiny. O dělení třídy a počtu hodin cvičení rozhoduje ředitel školy dle možnosti a potřeb školy a platných předpisů.

 

*             Předměty profilové části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje.

**           Předměty volitelné zkoušky společné části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje.

 

 

Východiskem pro tvorbu učebních plánů ŠVP je RVP oboru Veterinářství. Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání je 128, maximální 140 hodin. Minimální týdenní počet vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících je 29, maximální 35 hodin. 

 

Přehled využití týdnů ve  školním roce

Činnost

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučování dle učebního plánu

33

34

33

27

Praxe odborná bloková

2

1

1

1

Praxe odborná prázdninová

1

1

1

 

Maturitní zkouška

 

 

 

6

Rezerva (návrh využití)

2

2

3

1

Sportovní výcvikový kurz – zimní a letní

1

1

 

 

Ekologický seminář

 

1

 

 

Odborný kurz

 

 

1

 

Exkurze, opakování, výchovně vzdělávací akce, apod.

1

 

2

1

Celkem týdnů

38

38

38

35

 

Časová rezerva je určena k opakování a procvičování učiva, exkurzím, výchovně vzdělávacím akcím apod. O jejich délce, termínu a náplni ve smyslu platných předpisů rozhodne ředitel školy.