Vyhledávač

Načítání

MENU

Přijímací řízení do 1. ročníků školkního roku 2018/2019

 


Průběh přijímacího řízení
do 1. ročníků školního roku 2018/2019


Uchazeči, kteří podají přihlášku v 1. kole, budou konat jednotné testy z českého jazyka a matematiky

Dodavatelem i hodnotitelem testů bude společnost CERMAT. Výsledky testů budou využity jako jedno z kritérií pro přijetí v prvním kole přijímacího řízení. V případných dalších kolech budou použity testy školy.


Termín konání

V prvním kole přijímacího řízení pro denní formu studia oboru agropodnikání a veterinářství budou přijímací zkoušky probíhat ve dnech 12. dubna 2018 (1. řádný termín) a 16. dubna 2018 (2. řádný termín).
Náhradní termíny pro konání přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení je stanoven na 10. a 11. května 2018.


Průběh testů

Testování proběhne metodou tužka – papír, žáci obdrží zadání a záznamový arch

V obou testech budou obsaženy uzavřené i otevřené úlohy

Body za špatné odpovědi nebudou odečítány

Povolené pomůcky: modře či černě píšící propiska, pro matematiku – rýsovací pomůcky (tabulky a kalkulátor nejsou povoleny)

Žákům se zdravotním postižením a znevýhodněním může ředitel školy prodloužit dobu na vypracování testů na základě posudku školského poradenského zařízení, který uchazeč doloží k přihlášce

Uchazeč může z testů získat maximálně 100 bodů:

max. 50 bodů za test z českého jazyka ( 60 min.)

max. 50 bodů za test z matematiky (70 min.)


Kritéria pro hodnocení uchazečů:

1. počet bodů dosažených v testech jednotné přijímací zkoušky z M, ČJ

Maximální počet bodů je 100
Bude se jednat o počet bodů dosažených v testech s přesností na celá čísla.
Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl alespoň 10 bodů v každém z testů a v součtu z obou testů alespoň 20 bodů.

2. Hodnocení výsledků vzdělávání na základní škole

Maximální počet bodů je 50

Průměrný prospěch ze všech předmětů:

Maximální počet bodů je 20
Klíč přidělování bodů: průměr 1,00 = 20 bodů, průměr 3,00 = 0 bodů, hodnoty průměrů mezi 1,00 a 3,00 - dělením bodů
používá se průměr z prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku předchozího vzdělávání základní školy - do průměru se nezapočítává hodnocení z chování ani hodnocení z nepovinných předmětů.

Prospěch z profilových předmětů (český jazyk, cizí jazyk, matematika, přírodopis, chemie)

Maximální počet bodů je 30
Klíč přidělování bodů: 1 (výborný) = 6 bodů; 2 (chvalitebný) = 4 body, 3 (dobrý) = 2 body, 4 (dostatečný) = 0 bodů

3. Další skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy (odst. 13 písm. d § 60 školského zákona)

Maximální počet bodů je 15

Účast v přírodovědných soutěžích alespoň regionálního rozsahu. Maximální počet bodů je 5

Aktivní zařazení v klubech nebo sdruženích profesního zaměření (jezdecké, chovatelské, ...). Maximální počet bodů je 10


V případě, že počet uchazečů bude vyšší, než počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání o přijetí ke studiu rozhodne celkový počet získaných bodů (max. 165 bodů) .
Při rovnosti celkového počtu získaných bodů rozhoduje o pořadí uchazečů počet bodů získaných z hodnocení výsledků vzdělávání na základní škole (1. průměr, 2. předměty)
Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik jich lze přijmout, rozhodne jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.

Výsledky budou zveřejněny po uvonění CERMATem (zřejmě nejdříve 27. 4. 2018) 


Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

není nutné doručovat písemně

rozhodnutí o nepřijetí se doručuje do vlastních rukou

 


Další kola přijímacího řízení

v dalších kolech přijímacího řízení uchazeč na přihlášce vyplní pouze 1 školu; počet přihlášek není v dalších kolech omezen

v dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči konat jednotné přijímací zkoušky

termíny konání přijímacích zkoušek v dalších kolech stanoví ředitel střední školy stejně tak i způsob hodnocení uchazečů


Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto společnosrt CERMAT ani naše škola letos neorganizuje.
Cvičné testy svým rozsahem i náročností srovnatelné s ostrou verzí přijímacích zkoušek zveřejnil CERMAT na internetu.


Podávání přihlášek ke studiu

Uchazeč použije k přihlášení formulář přihlášky stanovený MŠMT pro školní rok 2018/2019

Na přihlášce může uchazeč uvést 2 školy, na které se hlásí

Stejně vyplněnou přihlášku (zachová pořadí škol) zašle vyplněnou a podepsanou na obě školy 

První škola v pořadí pozve uchazeče k řádnému termínu testů (12. 4.2018)

Druhá škola v pořadí pozve uchazeče k řádnému termínu testů (16. 4.2018)

 

Součástí přihlášky pro studijní obor agropodnikání i veterinářství musí být potvrzení od lékaře o schopnosti studovat zvolený obor (práce se zvířaty, obsluha strojů, řízení motorových vozidel,...)

na přihlášce je nutné vyplnit požadovaný studijní obor + zaměření

Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 1. března 2018.


Zápisové lístky

K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek, který je nutno odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.
Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné základní škole, případně příslušném krajském úřadu.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.


Formuláře přihlášek ke studiu

Přímo ze stránek MŠMT ČR - na stránkách ministerstva lze také najít aktuální informace týkající se přijímacího řízení.


(Pro otevření a prohlížení a tisk souboru *.pdf je třeba program Adobe Reader  nebo jeho alternativa. Adobe Reader je volně ke stažení např. zde.)
(Pro práci se souborem *.xls je třeba program Microsoft EXCEL  nebo jeho alternativa. CALC z OpenOffice, který je volně ke stažení např. zde.)


Zdroje informací

Pardubický kraj - zřizovatel školy    www.klickevzdelani.cz

Miniosterstvo školství      www.msmt.cz

Cermat      www.cermat.cz

 


Vypsání termínů přijímacího řízení do 1. ročníku 2018 / 2019:

forma studia

1. kolo

2. kolo

3. kolo

denní

12. duben 2018 - 1. řádný termín
16. duben 2018 - 2. řádný termín

bude/nebude vyhlášeno po vyhodnocení 1. kola

bude/nebude vyhlášeno po vyhodnocení 2 kola

dálkové

termín nebyl vypsán (studium se ve
školním roce 
2018 /2019 neotvírá)

termín nebude vypsán

termín nebude vypsán

pomaturitní

termín nebyl vypsán (studium se ve
školním roce
 2018 /2019 neotvírá)

termín nebude vypsán

termín nebude vypsán

Plánovaný počet přijímaných uchazečů v oborech vzdělávání:

forma studia

obor vzdělání

před 1. kolem

před 2. kolem

aktuálně

denní

Agropodnikání (41 - 41 M/01)

60

---

60

Veterinářství (43 - 41 M/01)

60

----

60


 


Podle školského zákona 561/2004 §66 může v průběhu středního vzdělávání student přestoupit do jiné střední školy (změna oboru vzdělání).
Vzhledem k častým dotazům informujeme zájemce, že mohou na naši školu přestoupit z jiné střední školy do 1. - 2. ročníku (výjimečně 3.ročníku), pokud vykonají rozdílové zkoušky.
Zájemce o přestup musí podat písemnou žádost (za nezletilého zájemce podává žádost zákonný zástupce) a doložit předchozí vzdělání resp. studium. Součástí žádosti pro studijní obor agropodnikání a veterinářství musí být potvrzení od lékaře o schopnosti studovat zvolený obor.